رديف

نام واحد اصلي

نام واحد زيرمجموعه

شماره تلفن

آدرس پستي

كد پستي ده رقمي

1

ستاد شبکه ممسنی

تلفن خانه

42525091

نورآبادممسني – بلوار هجرت – روبروي بانك مسكن

 

7351813344

تلفن خانه

42522728

تلفن خانه

-

رياست شبكه

42522727

فاكس – شبكه

42523307

حراست شبكه

42526398

حسابداري شبكه

42526300

نقلیه

42523308

حسابداری شبكه

42522211

كارگزيني شبكه

42522977

شركت تعاوني

42520498

معاون شبكه

42524013

اورژانس شهر

-4241901-4243723

اورژانس مصيري

 

 

 

نام واحد اصلی

نام واحد زیر مجموعه

شماره تماس

آدرس

کد پستی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

مرکز بهداشت شهید خواجه ممسنی

ریاست مرکز

42524012

 

 

نورآباد ممسنی خیابان دهه فجر فلکه مصلی مرکز بهداشت شهد خواجه ممسنی

 

 

7351813344

معاونت مرکز

42524012

بهداشت خانواده-آموزش سلامت

42529723

ستاد گسترش

42523613

بهداشت محیط

42522666

آموزشگاه بهورزی

42526780

بیماریهای واگیر

42529724

بیماریهای غیر واگیر

42525826

 

 

رديف

نام واحد اصلي

نام واحد زيرمجموعه

شماره تلفن

آدرس پستي

كد پستي ده رقمي

4

بيمارستان ولی عصر ممسنی

رياست

42532240

فلکه دوراهی اول اسکان عشایر بیمارستان ولی عصر (عج)

7351848787

معاونت

42532243

منشي

4253241

دفتر پرستاری

42532245

تلفنخالنه     

42531080-3 

كامپيوتر بيمارستان

42532251

حسابداري

42532123

دیالیز

42532257

  تجهیزات پزشکی

42532251 

داروخانه بیماران خاص

42532244

سوپروایزر

42532246

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 12:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ