برنامه عملياتي :
نام و نام خانوادگي مسئول واحد و كارشناس برنامه عملياتي: علي گودرزي –زینب اکبری
عنوان برنامه عملياتي : نياز سنجي در برنامه آموزش مبتني بر شواهد
هدف كلي : توسعه كمي و كيفي نياز سنجي آموزشي در خانه هاي بهداشت در برنامه هاي آموزشي مبتني بر شواهد .
تاريخ شروع برنامه عملياتي: اول سال 87
تاريخ پايان برنامه عملياتي : پايان سال 89
 
 
 
 
اطلاعات مربوط به برنامه عملياتي
الف: اهميت موضوع
ب: مروري بر برنامه عملياتي قبل با ذكر نقاط قوت و نقاط ضعف
ج: وضعيت موجود بر اساس آخرين شاخصها
 
در برنامه استراتژيك آموزش سلامت كشور در سال 82 تدوين گرديد ترويج آموزش سلامت مبتني بر شواهد و ارتقاي كيفيت مداخلات اموزش سلامت در سيستم ارائه خدمات بهداشتي و درماني كشور مد نظر قرار گرفت .
شناسايي فاصله بين وضع موجود و وضعيت مورد نظر زمينه ساز موفقيت در هر مداخله آموزشي و استفاده بهينه از امكانات پرسنلي و زمان است اين فرايند نظام دار تحت عنوان نياز سنجي آموزشي مطرح است كه منجر به تعيين اولويت ها براي برنامه ريزي و اجرا مي شود بنابراين نياز سنجي گام اول در راستاي برنامه آموزش سلامت مبتني بر شواهد مي باشد.
تا قبل از سال 85 نظام مدون نياز سنجي آموزشي در سطح خانه هاي بهداشت شهرستان وجود نداشت در اين سال تعداد (3) عدد ( 3%) از خانه هاي بهداشت فعال شهرستان انتخاب و طرح اجراي برنامه هاي آموزشي طبق فرايند نياز سنجي از پيش انجام شده ( فرم پيوست) در آنها اجرا گرديد . به اين ترتيب كه ابتدا كميته نياز سنجي آموزشي مراكز بهداشتي درماني متشكل از پزشك و كاردان بهداشتي و بهورزان هر خانه بهداشت 10 عنوان داراي اولويت در آن خانه بهداشت را انتخاب و به كميته آموزش مبتني بر شواهد شهرستان اعلام و عناوين در آن كميته مورد بررسي قرار گرفته و در صورت نياز به هر گونه تغيير ( افزايش و كاهش و يا تغيير اولويت) در عناوين پيشنهادي بطور مسئول به مركزبهداشتي درماني مربوطه جهت اجرا اعلام مي گردد.
باتوجه به مزيت استفاده بهينه از امكانات ، پرسنل درمان كه عواملي محدود كننده در توسعه برنامه هاي آموزشي اين طرح در سال 86 جاي خود را به برنامه هاي بهداشت پيدا نمود بطوريكه در شش ماهه اول سال 86 ، 100% از خانه هاي بهداشت فعال شهرستان نياز سنجي         اموزشي را به پايان رسانده اند و در حال اجراي برنامه هاي آموزشي مربوطه هستند .
عدم آموزش پرسنل ساير واحدها ي ستادي در مركز بهداشت شهرستان و نيز مدير مركز بهداشت و همچنين تغييرات مكرردر پزشكان خانواده كه مسئول تيم سلامت و رئيس كميته نياز سنجي مراكز بهداشتي درماني محسوب مي شوند موجب عدم پيشرفت برنامه به حد مورد انتظار گرديده است .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درصد خانه هاي بهداشت مجري برنامه نياز سنجي آموزشي در سال 85
3%
درصد خانه هاي بهداشت مجري برنامه نياز سنجي آموزشي در سال 86
100%
درصد خانه هاي بهداشت مجري برنامه نياز سنجي آموزشي درسال87
100٪
 
پنج اولويت اول انتخاب شده بر اساس نياز سنجي آموزشي در خانه هاي بهداشت در سال 86
 
رديف
عنوان برنامه آموزشي
درصد خانه هاي بهداشت انتخاب كننده موضوع
1
آ موزش تغذیه تکمیلی به مادران کودکان زیر 2 سال
100%
2
اهميت بهداشت دهان و دندان
85%
3
دفع بهداشتي فاضلاب و بيماريهاي ناشي از دفع غير بهداشتي آن
82%
4
دفع بهداشتي زباله
79%
5
اثرات سوء مواد مخدر ( اعتياد)
79%
 
جدول اطلاعات اوليه در شهرستان ممسني در شش ماهه اول سال 86 در برنامه نياز سنجي آموزشي مبتني بر شواهد
 
رديف
شهرستان
تعداد خانه هاي بهداشت فعال
تعداد خانه هاي بهداشت مجري برنامه نياز سنجي آموزشي
1
ممسني
100
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پنج اولويت اول انتخاب شده بر اساس نياز سنجي آموزشي در خانه هاي بهداشت در سال 87
 
رديف
عنوان برنامه آموزشي
درصد خانه هاي بهداشت انتخاب كننده موضوع
1
راههای انتقال علائم پیشگیری از بیماریهای منتقله از راه آب و غذا با اولویت التور
100%
2
عوامل زیان آور محیط کار کشاورزان و قالی بافان
100٪
3
دفع بهداشتی زباله
70٪
4
دفع بهداشتی فاضلاب
70٪
5
بهداشت دهان و دندان
50٪
 
 
جدول اطلاعات اوليه در شهرستان ممسني در سال87 در برنامه نياز سنجي آموزشي مبتني بر شواهد
 
رديف
شهرستان
تعداد خانه هاي بهداشت فعال
تعداد خانه هاي بهداشت مجري برنامه نياز سنجي آموزشي
1
ممسني
98
98
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تحليل وضعيت موجود :
علل بروز مشكل :
1)    نبود معياري جهت نياز سنجي آموزشي در خانه هاي بهداشت
2)    توجه غير كافي نياز سنجي در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي
3)    آگاهي ناقص كاردانهاي بهداشتي مراكز بهداشتي درماني در مورد اصول نياز سنجي آموزشي
4)    آگاهي ناقص كارشناسان ستادي در مورد اصول نياز سنجي آموزشي
5)    آگاهي ناقص مديريت در مورد اصول نياز سنجي آموزشي و ارزش آن در ارتقاء سطح سواد بهداشتي جامعه .
6)    كمبود ماموريت هاي نظارتي برنامه هاي آموزشي
7)    نبود نظام ارائه گزارش نياز سنجي در برنامه آموزشي اجرا شده.
8)    عدم اطلاع كامل از مشكلات بهداشتي منطقه توسط پرسنل مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت .
9)    عدم اولويت بندي مشكلات در خانه هاي بهداشت
 
جدول اولويت بندي راهكارها
راهكار
موثر بودن بر اساس مستندات
سهولت و عملي بودن
پذيرش جامعه و سياستگزاران
قابليت و تامين منابع
جمع امتيازات
آموزش كاركنان
4
2
2
2
10
ارزشيابي مداخلات آموزشي
2
1
2
2
7
توسعه كمي و كيفي برنامه ارزشيابي
3
1
2
2
8
توسعه نظام نياز سنجي آموزشي در خانه هاي بهداشت
2
1
1
1
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول اهداف عملياتي برنامه
راهكار
اهداف عملياتي
87
تحقق یافته
88
تحقق یافته
89
 
 
 
آموزش كاركنان
ارتقاء سطح اگاهي و آموزش 100% كارشناسان ستادي شهرستان در زمينه اصول نياز سنجي آموزشي تا پايان سال 89
60%
85٪
95٪
98%
100%
 
ارتقاء سطح آگاهي و آموزش 100% مديران مركز بهداشت در زمينه اصول نياز سنجي آموزشي تا پايان سال 89
60%
85٪
95٪
98%
100%
 
ارتقاء سطح آگاهي و آموزشي مجدد 95% بهورزان خانه هاي بهداشت مجري برنامه نياز سنجي آموزشي در زمينه اصول نياز سنجي آموزشي هر سال يكبار تا پايان سال 89
65%
90٪
95٪
98%
99٪
 
ارتقائ سطح آگاهي و آموزش مجدد 90% كاردانان مراكز بهداشتي و درماني و ماماهايي خانواده مرتبط با خانه هاي بهداشت مجري برنامه در زمينه اصول نياز سنجي آموزشي هر سال يكبار
60%
96٪
98٪
98%
100٪
 
ارتقاء سطح آگاهي و آموزش 45% كاردانان و كارشناسان پايگاههاي بهداشتي در زمينه اصول نياز سنجي آموزشي تا پايان سال 89
15
50٪
60٪
80%
90%
 
توسعه نظام نياز سنجي آموزشي در خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي
افزايش تعدادخانه هاي بهداشت تحت پوشش برنامه نياز سنجي آموزشي از 33 خانه بهداشت كنوني به 100 خانه بهداشت تا پايان سال 89
66
100٪
100٪
100%
100%
 
تعيين نيازهاي آموزشي 100% خانه هاي بهداشت مجري برنامه در سالهاي 87—88-- 89
100%
100٪
100٪
100%
100%
 
تعيين نياز آموزشي در 30% از پايگاههاي بهداشتي شهرستان تا پايان سال 89
10%
50٪
100٪
100%
100٪
 
 
 
جدول فعالیتها
S1
آموزش کارکنان
O1-2
ارتقاء سطح آگاهی و آموزش 99٪کارشناسان ستادی و مدیران مراکز بهداشتی در زمینه اصول نیاز سنجی آموزشی تا پایان سال89.
A
کد فعالیت
شرح فعالیت
مسئول پیگیری
زمان
برآورد هزینه
نحوه پایش
1-1-1
تشکیل جلسه آموزشی کارشناسان ستادی در زمینه فنون نیاز سنجی و اولویت بندی مشکلات آموزشی و شیوه تکمیل فرم های نیاز سنجی
آموزش سلامت
بها ر87و88و89
 
پیگیری
2-1-1
تشکیل جلسه آموزشی مدیران مرکز بهداشت در زمینه فنون نیاز سنجی و اولویت بندی مشکلات آموزشی و شیوه تکمیل فرم های نیاز سنجی
آموزش سلامت
بها ر87و88و89
 
پیگیری
3-1-1
تشکیل جلسه آموزشی کارشناسان ستادی در زمینه برنامه ریزی آموزشی
آموزش سلامت
بها ر87و88و89
 
پیگیری
4-1-1
تشکیل جلسه آموزشی مدیران مرکز بهداشت در زمینه برنامه ریزی آموزشی
آموزش سلامت
بها ر87و88و89
 
پیگیری
5-1-1
تنظیم گزارش نتایج نهایی
آموزش سلامت
پایان سال
 
پیگیری
 
 
 
 
 
 
 
جدول فعالیتها
S1
آموزش کارکنان
O3
ارتقاء سطح آگاهی و آموزش 99٪بهورزان خانه های بهداشت در زمینه اصول نیاز سنجی آموزشی تا پایان سال89.
A
کد فعالیت
شرح فعالیت
مسئول پیگیری
زمان
برآورد هزینه
نحوه پایش
1-3-1
تشکیل جلسه آموزشی بهورزان خانه های بهداشت در زمینه فنون نیاز سنجی و اولویت بندی مشکلات آموزشی و شیوه تکمیل فرم های نیاز سنجی
آموزش سلامت
بها ر87و88و89
 
پیگیری
2-3-1
تشکیل جلسه آموزشی بهورزان در زمینه برنامه ریزی آموزشی
آموزش سلامت
بها ر87و88و89
 
پیگیری
3-3-1
تنظیو گزارش نتایج نهایی
آموزش سلامت
پایلن سال
 
پیگیری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول فعالیتها
S1
آموزش کارکنان
O4
ارتقاء سطح آگاهی و آموزش 99٪کاردانه و ماما های مراکز بهداشتی درمانی در زمینه اصول نیاز سنجی آموزشی تا پایان سال89.
A
کد فعالیت
شرح فعالیت
مسئول پیگیری
زمان
برآورد هزینه
نحوه پایش
1-4-1
تشکیل جلسه آموزشی کاردانها و ماما های مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای بهداشتی در زمینه فنون نیاز سنجی و اولویت بندی مشکلات آموزشی و شیوه تکمیل فرم های نیاز سنجی
آموزش سلامت
بها ر87و88و89
 
پیگیری
2-4-1
تشکیل جلسه آموزشی کاردانها و ما ما های مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای بهداشتی در زمینه برنامه ریزی آموزشی
آموزش سلامت
تابستان 87و88و89
 
پیگیری
3-4-1
تنظیم و گزارش نتایج نهایی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آموزش سلامت
پایان سال
 
پیگیری
 S2
توسعه نظام نیازسنجی آموزشی در خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشتی
O1
افزایش تعداد خانه های بهداشت تحت پوشش برنامه نیاز سنجی آموزشی از 33خانه بهداشت به98خانه بهداشت تا پایان سال 89
A
کد فعالیت
شرح فعالیت
مسئول پیگیری
زمان
برآورد هزینه
نحوه پایش
1-1-2
تشکیل جلسه کمیته آموزش مبتنی بر شواهد در مرکز بهداشت شهرستان و تعیین معیارهای مد نظر جهت انتخاب خانه های بهداشت جدید جهت اجرای طرح نیاز سنجی آموزشی در آنها و بازنگری در فرم های نیاز سنجی.
آموزش سلامت
اردیبهشت87و88و89
 
پیگیری
2-1-2
ارسال معیارهای انتخاب شده و فرم های نیاز سنجی تجدید نظر شده به مراکز و خانه های بهداشت
آموزش سلامت
اردیبهشت 87و88و89
 
پیگیری
3-1-2
انتخاب تعداد مد نظر از خانه های بهداشت بر اساس معیارهای اعلام شده از استان توسط مرکز بهداشت شهرستان و آموزش 100٪بهورزان این خانه های بهداشت و نیز کاردانهای بهداشتی مراکز بهداشتی در مانی مرتبط با آنها در خصوص اصول و فنون نیازسنجی ؛اولویت بندی مشکلات آموزشی و شیوه تکمیل فرمهای نیاز سنجی.
کمیته آموزش مبتنی بر شواهد شهرستان
خردا87و88و89
 
پیگیری
4-1-2
جمع آوری نتایج نیازسنجی تیم نیازسنجی مراکز بهداشتی درمانی و ارائه پسخوراند به آنها
آموزش سلامت
خردا87و88و89
 
پیگیری
5-1-2
جمع آوری نتایج نیازسنجی کمیته آموزش مبتنی بر شواهد شهرستان .بررسی و ارائه پسخوراند آن به آنان
آموزش سلامت
خردا87و88و89
 
پیگیری
6-1-2
نظارت بر اجرای طرح
آموزش سلامت
سال87و88و89
 
پیگیری
7-1-2
تنظیم گزارش نتایج نهایی در اجرای طرح
آموزش سلامت
پایان سال
 
پیگیری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S2
توسعه نظام نیازسنجی آموزشی در خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشتی
02
تعیین نیاز آموزشی در 100٪خانه های بهداشت مجری برنامه در شهرستان در سالهای 87و88و89
A
کد فعالیت
شرح فعالیت
مسئول پیگیری
زمان
برآورد هزینه
نحوه پایش
1-2-2
تشکیل جلسه کمیته آموزش مبتنی بر شواهد در مرکز بهداشت شهرستان و تعیین معیارهای مد نظر جهت انتخاب خانه های بهداشت جدید جهت اجرای طرح نیاز سنجی آموزشی در آنها و بازنگری در فرم های نیاز سنجی.
آموزش سلامت
فروردین 7و88و89
 
پیگیری
2-2-2
ارسال معیارهای انتخاب شده و فرم های نیاز سنجی تجدید نظر شده به مراکز بهداشتی
آموزش سلامت
فروردین87و88و89
 
پیگیری
3-2-2
انتخاب تعداد مد نظر از خانه های بهداشت بر اساس معیارهای اعلام شده از استان توسط مرکز بهداشت شهرستان و آموزش 100٪بهورزان این خانه های بهداشت و نیز کاردانهای بهداشتی مراکز بهداشتی در مانی مرتبط با آنها در خصوص اصول و فنون نیازسنجی ؛اولویت بندی مشکلات آموزشی و شیوه تکمیل فرمهای نیاز سنجی.
کمیته آموزش مبتنی بر شواهد شهرستان
اردیبهشتا87و88و89
 
پیگیری
4-2-2
تعیین اولویتهای آموزشی خانه های بهداشت انتخاب شده توسط تیم نیازسنجی مراکز بهداشتی درمانی و ارسال فرم های نیازسنجی به مرکز بهداشت شهرستان
آموزش سلامت
اردی بهشتا87و88و89
 
پیگیری
5-2-2
تجزیه و تحلیل فرم های ارسالی از سوی مراکز بهداشتی درمانی و ارائه پسخوراند به آنان و به مرکز بهداشت استان
آموزش سلامت
خردا87و88و89
 
پیگیری
6-2-2
تجزیه و تحلیل فرم های نیاز سنجی ارسال شده از مرکز بهداشت شهرستان و ارائه پسخوراند به آنها
آموزش سلامت
87خردادو88و89
 
پیگیری
7-2-2
تنظیم گزارش نتایج نهایی در اجرای طرح
آموزش سلامت
پایان سال
 
پیگیری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S2
توسعه نظام نیازسنجی آموزشی در خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشتی
O3
تعیین نیاز آموزشی در 100٪ پایگاههای بهداشتی شهرستان در سالهای 87و88و89
A
کد فعالیت
شرح فعالیت
مسئول پیگیری
زمان
برآورد هزینه
نحوه پایش
1-3-2
تشکیل جلسه کمیته آموزش مبتنی بر شواهد در مرکز بهداشت شهرستان و تعیین معیارهای مد نظر جهت انتخاب پایگاههای بهداشتی جدید جهت اجرای طرح نیاز سنجی آموزشی در آنها و بازنگری در فرم های نیاز سنجی.
آموزش سلامت
فروردین 7و88و89
 
پیگیری
2-3-2
ارسال معیارهای انتخاب شده و فرم های نیاز سنجی تجدید نظر شده به پایگاههای بهداشتی
آموزش سلامت
فروردین87و88و89
 
پیگیری
3-3-2
انتخاب تعداد مد نظر از پایگاههای بهداشتی بر اساس معیارهای اعلام شده از استان توسط مرکز بهداشت شهرستان و آموزش 100٪کاردانهای بهداشتی مرتبط با آنها در خصوص اصول و فنون نیازسنجی ؛اولویت بندی مشکلات آموزشی و شیوه تکمیل فرمهای نیاز سنجی.
کمیته آموزش مبتنی بر شواهد شهرستان
اردیبهشتا87و88و89
 
پیگیری
4-3-2
تعیین اولویتهای آموزشی پایگاههای بهداشتی انتخاب شده توسط تیم نیازسنجی پایگاه بهداشتی و ارسال فرم های نیازسنجی به مرکز بهداشت شهرستان
آموزش سلامت
اردی بهشت 87و88و89
 
پیگیری
5-3-2
تجزیه و تحلیل فرم های ارسالی از سوی پایگاههای بهداشت و ارائه پسخوراند به آنان و به مرکز بهداشت استان
آموزش سلامت
خردا87و88و89
 
پیگیری
6-32
تجزیه و تحلیل فرم های نیاز سنجی ارسال شده از مرکز بهداشت شهرستان و ارائه پسخوراند به آنها
آموزش سلامت
87خردادو88و89
 
پیگیری
7-3-2
تنظیم گزارش نتایج نهایی در اجرای طرح
آموزش سلامت
پایان سال
 
پیگیری
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 12:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ