نام ونام خانوادگی:آقای آرش کشاورز
سمت :مدیر-مربی ومسول آموزشگاه بهورزی
مدرک:کارشناس بیماریها
شماره تماس:07224226780


سایرپرسنل واحد:

رویاخیرمربی مامایی

سحرخاکی مربی پرستار

زینب اکبری مربی سلامت خانواده(پاره وقت)

عبدالحسین چراغی مربی بهداشت محیط(پاره وقت)

معرفی و شرح وظایف کلی واحد :

درراستای تحقق اهداف نظام سلامتدرکشور،مراکزآموزش بهورزی باهدف بهره مندکردن کارکنان نظام سلامت درزمینه آموزش وبه روزرسانی اطلاعات بهداشتی کارکنان تاسیس گردیده است.مرکزآموزش بهورزی شهرستان ممسنی درجوارمرکزبهداشت شهرستان واقع درمحله توتستان قرار گرفته این واحد با بهره گیری از اهداف کلان وزارت بهداشت ودرمان ،متولی ،جذب،تربیت و بکار گیرینیروهای بومی ،بعنوان بهورز جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی سطح اول در جامعه روستلئی و همچنین آموزش و باز آموزی کارکنان نظام سلامت در راستای استقرار نظام شبکه ای با استفاده از فناوری و در حیطه قوانین و دستورالعمل های موجود متعهد گردیده تا با برنامه ریزی امکانات تربیت و توانمند سازی نیروی انسانی شاغل در جهت ارائه خدمات را فراهم نماید.و دارای ساختمان اداری مجزا،ساختمان تشکیل کلاسها ،اتاق پراتیک ،خانه بهداشت آموزشی و دوساختمان جداگانه جهت خوابگاه دخترانه وپسرانه میباشد.این مرکزدرسال1366تاسیس وفعالیتهای خودرادرجهت آموزش بهورزان شروع کرده وتاکنون 17 دوره پذیرش بهورزی داشته وتعداد 190نفر بهورزتربیت نموده وتحویل سیستم بهداشتی درمانی شهرستان ممسنی وشهرستانهای همجوارداده است.ضمنا این مرکزتاکنون یک دوره تربیت کاردان بهورزجهت خانه های بهداشت های واگذاری به بخش خصوصی،یک دوره تربیت مرابین سلامت و6دوره آموزش ماماهای روستایی رابرگزارنموده است.


شرح وظایف :
 
 تشکیل کمیته آموزش شهرستان

پذیرش بهورزوتربیت فراگیران بهورزی

تعیین روستاهای دارای اولویت ازنظرجذب وپذیرش بهورز

بررسی پست های بلاتصدی بهورزی

اعلام نیازوتعیین اولویتهای پذیرش به مرکز استان وپیگیری کسب مجوز باهمکاری حوزه معاونت

آموزش کارکنان بدوخدمت باهمکاری واحدهای ستادی

نیازسنجی آموزشی وبرنامه ریزی وتشکیل کلاسهای بازآموزی کارکنان نظام سلامت

مشارکت درآموزش دانشجویان دوره های پزشکی اجتماعی وجامعه نگر

مشارکت درارتقای برنامه های آموزشی وکارآموزی دانشجویان باهمکاری دانشکده ها

برگزاری مراسم بزرگداشت روزبهورز

انتخاب بهورز.کاردان .مربی  نمونه

تشکیل شورای بهورزی (هرسه ماه یکبار)

تشکیل شورای مربیان(ماهیانه14

مشارکت درنظارت برعملکردکارکنان مراکزبهداشتی درمانی وخانه های بهداشت

پژوهش درعرصه های بهداشتی درمانی

مشارکت درکمیته نقل وانتقالات  بویژه بهورزان

ارسال نتایج نظارتهاوپیشنهادتشویق وتنبیه کارکنان

مشارکت درراه اندازی خانه های بهداشت دانش آموزی ومراکزبهداشتی درمانی جدید

آموزش مراقبان سلامت وصدورگواهی آنها

جمع آوری مطالب آموزشی وارسال به دفترفصلنامه 


 شرح وظيفه مركز آموزش بهورزي

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-29 11:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ