فرم گزارش فصلی فعالیتهای مربیان مراکز آموزش بهورزی شهرستان ممسنی1 9
فصل گزارش : بهار 91
نام گزارش دهنده : آقای عبدالصمد اشراف

 

 
 
تعدا مربی ثابت:   2                                            تعداد مربی غیر ثابت :      3

 

 
فعالیت ها 
ماه گزارش
دی
بهمن
اسفند
تعداد جلسات شورای مربیان 
1
1
1
تعداد جلسات شورای بهورزی
-
1
-
تعداد جلسات بازآموزی ماهیانه بهورزان 
4
4
4
تعداد جلسات باز آموزی کاردانان 
1
1
1
تعداد جلسات آموزش بدو خدمت 
-
-
-
تعداد خانه های بهداشت دانش  آموزی بازدید شده 
-
3
6
تعداد خانه های بهداشت آموزشی بازدیده شده 
-
-
-
تعداد جلسات آموزشی که مربیان و مدیرمرکز آموز ش بهورزی   به عنوان آموزش گیرنده در آن حضور داشته اند 
1
1
1
تعداد دانش آموز بهورزی در حال آموزش 
18
18
18
تاریخ شروع دوره نظری پایه اول /پایه دوم // شروع پایه نظری دوره شانزدهم26/10/90
 
 
 
تاریخ شروع کار آموزی پایه اول / پایه دوم // شروع کار آموزی پایه دوم دوره پانزدهم23/10/90
 
 
 
تعداد جلسات امتحانی برگزار شده جهت دانش آموزان 
20
-
5
تعداد جلسات ستادی که مدیر در آن حضور داشته است
1
1
1
تعداد روزی که مربی بهداشت   خانواده در واحد بهداشت خانواده حضور دارد 
فقط زمان کلاس در آموزشگاه بهورزی واحد مربوطه
تعداد روزی که مربی بهداشت   محیط    در واحد بهداشت محیط حضور دارد 
فقط زمان کلاس در آموزشگاه واحد مربوطه
تعداد روزی که مربی مبارزه با بیماریهادر واحد مبارزه با بیماریها حضور دارد 
-
-
-
تعداد روزی که مربیان در قالب تیم نظارت شهرستان به نظارت پرداخته اند
4
4
4
تعداد خانه های بهداشت دارای بهورز شاغل بازدید  شده 
4
4
4
تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی بازدید شده 
4
4
4
تعداد مراکز بهداشتی درمانی شهری بازدید شده 
1
1
1
 
 
توجه:
این فرم به صورت فصلی به تفکیک ماه تکمیل و حداکثر تا بیستم ماه بعد ارسال گردد. 
در صورتیکه جلسات باز آموزی کاردانان و آموزش بدو خدمت توسط مرکز آموز ش بهورزی انجام می گیرد ردیف 4و5 جدول تکمیل گردد در غیر اینصورت سفید گذاشته شود. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فرم ارشیابی جلسات آموزشی بدو خدمت کارکنان
مرکز بهداشت شهرستان ممسنی
نتایج ارزشیابی جلسات آموزشی سه ماهه : زمستان           تاریخ شروع دوره : 1/01/91        تاریخ پایان دوره :31/03/91
 
تعداد افراد شرکت کننده در جلسات آموزشی
پزشک
 
 
بهداشت خانواده
ماما
مبارزه با بیماریها
بهداشت محیط
بهداشت حرفه ای
بهداشت روان
سایر
 
کارشناس 
کاردان 
کارشناس 
کاردان 
کارشناس  
کاردان 
کارشناس 
کاردان 
کارشناس 
کاردان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
-
 
 
 
-
 
 
-
 
اسامی افراد شرکت کننده در جلسه
ردیف
نام و نام خانوادگی 
عنوان شغلی
نمره کل
ملاحظات
pretest
posttest
1
مواردی به این واحد ارجاع نشده است
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
اسامی آموزش دهندگان : 1-                                    2-                            3-                                       4-
                                          5-                                           6-                             7-                                       8-
 
نام و نام خانوادگی گزار شگر :   عبد الصمد اشراف                                                                             تاریخ گزارش :
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 12:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ