پرسنل واحد
جناب آقای شیروان گودرزی
جناب آقای الخاص گودرزی
جناب آقای محمد واجد
شماره تماس واحد:42529724-071

 
واحد بيماريهاي واگير يكي از اركان اصلي مركز بهداشت شهرستان ميباشد كه نقش بسار حساس وتعيين كننده اي در كنترل وپيشگيري از بيماريهاي واگير داشته  كه به جرآت ميتوان گفت اگر تلاش وكوشش اين عزيزان زحمت كش وگمنام در سراسر كشور نبود شايد خيلي از ماها الان نبوديم  وهم اكنون با داشتن كارشناسان جوان  مؤمن  متعهد وبا علاقه وانگيزه  فراوان با تعيين اولويت هاي بهداشتي  وتهيه برنامه عملياتي واجراي به موقع  برنامه ها وبا هماهنگي با ساير كارشناسان ستادي ومعاونت بهداشتي  و...نقش حساس وتعيين كننده اي در كنترل وپيشگيري از بيماريهاي واگير در سطح شهرستان  دارند
 
 
  واحد   بيماريهاي واگير  درحال حاضرداراي            

    سه نفر كارشناس درحوزه ستادي مركز بهداشت شهرستان

     سه نفر تكنسين بيماريها

     یک دستگاه وسيله نقليه مستقل

     یک دستگاه  ‍‍ژنراتور برق

     یک  باب  سرد خانه  

     یک باب اتاق مجهز هاري  و ....

    در مراكز شهري  كاردان بيماريها  شاغل1نفر

    در مركز روسنايي كاردان شاغل 5 نفر

    مراكز فاقد كاردان مبارزه با بيماريها 18مركز

 
  اولويتها : - بيماريهاي مشترك انسان وحيوان با اولويت حيوان گزيدگي  با ميزان بروز 49در يكصد هزارنفر
               - بيماريهاي اسهالي ومنتقله با ميزان بروز 23در يكصد هزارنفر

اهم وظايف واحد پيشگيري و مراقبت از بيماريها :

1-واكسيناسيون گروههاي هدف 

2- بيماريابي و توزيع واكسن

3-درمان  بيماريهاي واگير

4- كنترل وپيشگيري از بيماريهاي  مالاريا  - سل – هپاتيت بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن -  بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوان بيماريهاي باز پديد و نوپديد  - بيماريهاي منتقله از راه آب و مواد غذايي بيماريهاي آميزشي ومقاربتي  -كنترل زنجيره سرد – كنترل وپيشگيري هاري

-برگزاري جلسات آموزشي وتوجيهي  سمينار –كارگاه- كلاس آموزشي براي گروهاي مختلف  - بررسي آمار ومحا سبه شاخصها

نظارت وپايش -ثبت فعاليتها  ودر نهايت تهيه گزارش و پس خوراند همكاري با ساير واحدها

اولويتها:

1-حيوان گزيدگي(مشكوك به هاري)بابروز83/48درصدهزار

2-سل بابروز75/1درصدهزار گرچه شاخص نسبت به بروزساير بيماريها درشهرستان پايين مي باشد كه علت آن ضعف دربيماريابي ميباشد وباتوجه به موردانتظار 11درصدهزارسل ريوي اسميرمثبت درجمعيت لزوم برنامه ريزي جامع ضروري بنظر ميرسد

3-شيگلوزيس (اسهال خوني عفوني)بابروز9/11درصدهزار

4-آميبيازيس بابروز 84/ 5 درصدهزار

5-هپاتيت A ((HAV  بابروز67/4

6-:سالك بابروز67/4درصدهزار

7-كالاآزاربابروز 34/2درصدهزار

مجموعه فعالیتهای واحد بیماریهای واگیر

-
زنجیره سرما و ایمن سازی که شامل فعالیتهای زیر میباشد :

الف :برآورد واکسن مورد نیاز شهرستان

ب : تحویل واکسن و حفظ زنجیره سرما

ج:ارسال در خواست واکسن وصدور حواله واکسنها از طریق سیستم پورتال کشوری جهت مراکز طبق در خواست واکسن آنها)

د :توزیع واکسن بین مراکزروستایی و شهری و بیمارستان

و : نظارت برعملکرد مراکز و خانه های بهداشت

ی : بررسی آمار ماهیانه در زمینه ایمنسازی کودکان ،سربازان ،توام زنان و مردان و ...و رفع اشکال آنها با هماهنگی کاردانها و ثبت آن در سیستم پورتال کشوری به تفکیک آمار مراکز ،آمار عشایر و آمار افاغنه

ن :بررسی عوارض واکسیناسیون گزارش شده از سطح مراکز و ثبت آنها در سیستم پورتال کشوری

-بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن شامل بیماریهای فلج شل حاد ،سیاه سرفه ،دیفتری ،کزاز،سرخک ،سرخجه و...

الف :بررسی موارد گزارش شده احتمالی و اقدامات لازم جهت پیشگیری و همچنین نمونه گیری از بیماران و ارسال نمونه به آزمایشگاه و پیگیری نتایج آن

ب: ثبت موارد گزارش شده در سیستم پورتال کشوری

ج :انجام اقدامات لازم جهت پیشگیری از اپیدمی در مواقع لزوم

-
بیماریهای مشترک بین انسان و دام شامل سالک ،تب مالت ،هاری ،کیست هیداتیک ،تب کریمه کنگو

الف :بررسی موارد گزارش شده و رفع اشکال فرمهای رسیده به ویژه در مورد بیماران مبتلا به سالک و تب مالت

ب :ثبت موارد گزارش شده در سیستم پورتال کشوری

ج :برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های کنترل بیماری و پیگیری لوازم مورد نیاز ، پیگیری درمان بیماران و برآورد میزان آمپول و ازت موردنیاز و...

د : ثبت آمار حیوان گزیدگی در سیستم پورتال

و: پیگیری بیمار و اطرافیان بیماران گزارش شده مشکوک به تب کریمه کنگو

ی : پیگیری موارد حیوان گزیدگی که جهت تکمیل واکسیناسیون مراجعه نمی کنند و همچنین پیگیری موارد حیوانی که به عنوان مشکوک به هاری گزارش میشوند .

-
بیماریهای روده ای و اسهالی شامل التور ،تیفوئید ،هپاتیت A،اسهال خونی،بوتولیسم وطغیانها

بررسی موارد گزارش شده و رفع اشکال فرمهای رسیده

ب :پیگیری موارد مشکوک جهت انجام آزمایش و بررسی نتایج آزمایشها،برآورد میزان ظرف مورد نیاز و درخواست تهیه آن و تحویل به مراکز و ...

ج : بررسی آمارهای مربوط به نمونه التور ارسال شده از مراکز و مطابقت آن با دفتر آزمایشگاه

و : ثبت موارد گزارش شده در سیستم پورتال کشوری

 -
بیمارهای آمیزشی شامل سوزاک و سیفلیس و سایر موارد STI

الف :برسی آمارهای ارسال شده از مراکز و رفع اشکال آنها ب :ثبت آمارها در پورت

-
بیماری سل

الف :پیگیری وبررسی نتایج آزمایش نمونه های خلط رسیده به آزمایشگاه و قرار دادن نتایج در نامه های مربوط به مراکز

ب : تکمیل فرمهای درمان بیماران و تحویل دارو به آنها و بیماریابی از خانواده آنها و مراقبت از بیماران

ج : برآورد داروهای مورد نیاز ، فرمها و تعدادظرف موردنیاز و در خواست آن و تحویل به کاردانها

د :بررسی آمارهای مربوط به نمونه خلط ارسال شده از مراکز و مطابقت آن با دفتر آزمایشگاه

و : ثبت آمارها در نرم افزار مربوطه

-
بیماری آنفلوآنزا

الف :جمع آوری آمارهای مربوط به پایگاه دیده ور و همچنین آمار بیمارستان و بررسی موارد و ثبت در برنامه آماری

ب : برآورد واکسن ، دارو و لوازم نمونه گیری موردنیاز وتحویل به بیمارستان وهمچنین تزریق واکسن برای گروههای در معرض خطر

الف :بررسی آمارهای گزارش شده از مراکز و رفع اشکال آن و ثبت در برنامه پورتال

-
بیماری مالاریا

الف : بررسی آمارهای مربوط به لام مالاریا ارسال شده از مراکز و مطابقت آن با دفتر آزمایشگاه

ب : بررسی موارد مشکوک و لام گیری مجدد از وی و تحویل دارو در مواقع لزوم

ج :چک حشره شناسی و صید پشه آنوفل جهت بررسی آزمایشگاهی

د : برآورد لام و لانست مورد نیاز و تحویل آن و همچنین ثبت آمارهای مربوط به نمونه گیری در پورت

-
بیماری ایدز

الف :پیگیری و مراقبت از بیماران شناسایی شده و ارجاع آنها در مواقع لزوم

ب : مشاوره با افراد دارای رفتار پر خطر وانجام آزمایش از آنها

د: تکمیل فرمها و آمارهای مربوطه و...

-سایر امور واحد از قبیل

الف :شرکت مسوول واحد در برنامه نظارت ستادی و همچنین شرکت کارشناسان واحد در برنامه نظارت از مراکز و خانه های بهداشت و بررسی عملکرد بهورزان و کاردانها

ب : تشکیل جلسات آموزشی برای گروههای هدف از قبیل پرسنل ، معلمان ، دانش آموزان ،والدین دانش اموزان ، رابطین محلی و ادارات و ....

ج : جوابگویی به مراجعین و راهنمایی آنها به ویژه مراجعین واکسیناسیون ،افاغنه ، مشکوک به سل ، سالک ، تب مالت ، هپاتیت و هماهنگی با مراکز یا پایگاهها جهت انجام مربوطه

ب :جوابگویی به کاردانها ، بهورزان و سایر پرسنل و تحویل وسایل و فرمهای مورد نیاز به آنها

و : پیگیری کمبود وسایل و تجهیزات و جانشین نیروی واکسیناسیون بیمارستان و واکسیناسیون هاری و مکاتبات اداری

ی : پاسخگویی تلفنی به مراجعین و پرسنل و همچنین پاسخ به مکاتبات استانی و تهیه آمارهای خواسته شده و برنامه های عملیاتی و سایر موارد خواسته شده

ن : شرکت مسوول واحد در جلسات کارشناسی و سایر جلسات دعوت شده

ه : شرکت کارشناسان در جلسات باز آموزی شهرستانی یا استانی

شرح وظایف کاردانهای مراکز شهری و روستایی

- نظارت بر پایگاههای بهداشت یا خانه های بهداشت تحت پوشش حداقل هر ماه یکبار

بررسی و جمع اوری و جمع بندی امار ماهیانه از پایگاهها یا خانه های بهداشت

-
برآورد مقدار واکسن موردنیاز و ارسال درخواست به واحد و همچنین تحویل واکسن و توزیع آن بین پایگاهها یا خانه های بهداشت تحت پوشش

-
بیماریابی بیماریها،تکمیل فرم بررسی و مراقبت از بیماران

-
نمونه گیری از موارد مشکوک به التور ،مالاریا و سل موارد مراجعه کننده به مرکز و جمع آوری نمونه های تهیه شده در پایگاهها و خانه های بهداشت و ارسال به آزمایشگاه مرکز بهداشت

-
تکمیل آمارها و شاخصهای بهداشتی مربوط به واحد و نصب در اطاق کار

-
حفظ زنجیره سرمای موجود در مرکز

-
انجام تست توبرکولین موارد مشکوک به سل در صورت لزوم

-
امور مربوط به سلامت افاغنه ( صدور کارت سلامت ، ایمن سازی ، بیماریابی و ...)

-
برگزاری جلسات آموزشی بیماریهای واگیر برای گروههای هدف

انجام امور واکسیناسیون توام دانش اموزان اول دبیرستان پسرانه

-
اجرای برنامه های ایمنسازی طبق دستورالعمل کشوری در صورت نیاز

-
اجرای درمان بیماران مسلول شناسایی شده طبق طرح داتس

-
انجام امورمربوط به برنامه های بهداشتی پیش بینی نشده وطرحهای ملی یا استانی ابلاغ شده

-
سایر امور محوله ابلاغ شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-29 10:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ